Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων της υπ’ αρθμ. 01/2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

11/07/2023

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 315

 Η ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε ως Ανάδοχος Φορέας με βάση την από 25/10/2022 Σύμβαση Ανάθεσης Έργου, έχει αναλάβει από το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Δικαιούχος Φορέας), την υλοποίηση του Υποέργου 2 «Κατάρτιση, Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων και Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας» της Πράξης «Συμβουλευτική Υποστήριξη και Αναβάθμιση Δεξιοτήτων Ανέργων στους Τομείς Μεταποιητικής Δραστηριότητας & Εξωστρέφειας Γουνοποιίας», με κωδικό ΟΠΣ 5030687 και λαμβάνοντας υπόψη:
  1. Την υπ’ αριθμ. 3262/26-10-2018 (ΑΔΑ: Ω7597ΛΨ-ΜΗΜ) Απόφαση Ένταξης, και  την με αριθ. 1982/28.05.2021 (ΑΔΑ: ΨΑΞΝ7ΛΨ-ΩΞΤ) 1η Τροποποίηση της Πράξης «Συμβουλευτική Υποστήριξη και Αναβάθμιση Δεξιοτήτων Ανέργων στους Τομείς Μεταποιητικής Δραστηριότητας & Εξωστρέφειας Γουνοποιίας», με κωδικό ΟΠΣ 5030687 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»
  2. Την υπ’ αριθμ 01/2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελούμενων για την συμμετοχή στην Πράξη «Συμβουλευτική Υποστήριξη και Αναβάθμιση Δεξιοτήτων Ανέργων στους Τομείς Μεταποιητικής Δραστηριότητας & Εξωστρέφειας Γουνοποιίας» με κωδικό ΟΠΣ 5030687, στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»
  3. Τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ 679/2016.
  1. Το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Ωφελούμενων στις 11.07.2023
Δημοσιοποιεί τους Προσωρινούς πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά των επιλεγέντων και των επιλαχόντων ωφελούμενων καθώς και των απορριφθέντων. Οι υποψήφιοι ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση των Πινάκων Κατάταξης στην ιστοσελίδα του έργου: https://epkastorias-katartisi.gr/ ήτοι έως τις 16/07/2023. Οι ενστάσεις/αντιρρήσεις αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: epkastorias.espa@gmail.com, υπόψη της αρμόδιας επιτροπής ενστάσεων και πρέπει να συνοδεύονται από τον κωδικό της αίτησης (ΚΑΣ). ΠΙΝΑΚΕΣ
  1. ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ/ΕΠΙΛΕΧΘΕΙΣΕΣ
  2. ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ/ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ
  3. ΜΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ-ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ/ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ