Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Έργο

Η ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε, ως Ανάδοχος Φορέας με βάση την από 25/10/2022 Σύμβαση Ανάθεσης Έργου, έχει αναλάβει την εκτέλεση του Υποέργου 2 «Κατάρτιση, Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων και Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας» της Πράξης «Συμβουλευτική Υποστήριξη και Αναβάθμιση Δεξιοτήτων Ανέργων στους Τομείς Μεταποιητικής Δραστηριότητας & Εξωστρέφειας Γουνοποιίας», με κωδικό ΟΠΣ 5030687 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ).

Δικαιούχος Φορέας της Πράξης είναι το Επιμελητήριο Καστοριάς, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3262/26-10-2018 (ΑΔΑ: Ω7597ΛΨ-ΜΗΜ) Απόφαση Ένταξης και την με αριθ. 1982/28.05.2021 (ΑΔΑ: ΨΑΞΝ7ΛΨ-ΩΞΤ) 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης  έχει συνολική διάρκεια 162 ώρες και περιλαμβάνει θεωρητική  κατάρτιση διάρκειας 128 ωρών και πρακτική άσκηση διάρκειας 34 ωρών με case studies. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν σε ειδικότητες της «Μεταποιητικής Δραστηριότητας Γουνοποιίας» και της «Εξωστρέφειας-Νέων Αγορών Γουνοποιίας», τομέων προτεραιότητας της έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνουν θεωρητική κατάρτιση, διάρκειας 162 ωρών (Θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης μέσω case studies)  και αφορούν στα κάτωθι αντικείμενα:
 
 1. Σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνοτροπίες στην παραγωγή προϊόντων γούνας
 2. Εξαγωγικό εμπόριο & ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων παραγωγής & εμπορίας προϊόντων γούνας
 3. Διασφάλιση ποιότητας στην παραγωγή προϊόντων γούνας

Το γνωστικό περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης που προβλέπεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Πράξης συνάδει με τα κάτωθι Σχήματα Πιστοποίησης καθώς καλύπτει το αντικείμενο εργασιών, εργασιακών καθηκόντων, γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούν και εξετάζουν τα εν λόγω Σχήματα Πιστοποίησης ή ισοδύναμα πρότυπα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ


ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ


Σύγχρονες Τεχνολογίες Και Τεχνοτροπίες στην Παραγωγή Προϊόντων Γούνας

Γουνοποιός - Γουνοτεχνίτης

ΝΑΙ

Εξαγωγικό Εμπόριο & Ενίσχυση Εξωστρέφειας Επιχειρήσεων Παραγωγής & Εμπορίας Προϊόντων Γούνας

Στέλεχος Εξαγωγικού – Διεθνούς Εμπορίου

ΝΑΙ

Στέλεχος Ποιότητας στον Τομέα Παραγωγής και Εμπορίας Γούνας

Στέλεχος Ποιότητας στον Τομέα Παραγωγής και Εμπορίας Γούνας

ΝΑΙ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά την κατάρτιση, ακολουθεί η συμμετοχή των καταρτισθέντων σε εξετάσεις πιστοποίησης από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO /IEC 17024. Οι Πιστοποιήσεις, που οδηγεί αντίστοιχα, το κάθε αντικείμενο κατάρτισης της Πράξης, είναι: 

 1. Γουνοποιός – Γουνοτεχνίτης
 2. Στέλεχος Εξαγωγικού – Διεθνούς Εμπορίου
 3. Στέλεχος ποιότητας

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας παρέχεται σε κάθε ωφελούμενο/η του έργου και αφορά:

 • Συμβουλευτική Υποστήριξη, για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας, μέσω δύο (2) Ομαδικών Συνεδριών
 • Συμβουλευτική Υποστήριξη Σχεδιασμού και Υλοποίησης Επιχειρηματικού Σχεδίου, μέσω τριών (3) Ατομικών Συνεδριών για κάθε ωφελούμενο/η της πράξης

Η Συμβουλευτική θα υλοποιηθεί σε 2 φάσεις

ΦΑΣΗ Α. Συμβουλευτική Υποστήριξη για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας

Κάθε ωφελούμενος/η συμμετέχει σε 2 Ομαδικές Συνεδρίες, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά την έναρξη και ως τη λήξη της θεωρητικής κατάρτισης.

ΦΑΣΗ Β. Συμβουλευτική Υποστήριξη, για την απόκτηση δεξιοτήτων Σχεδιασμού Επιχειρηματικού Σχεδίου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Οι ωφελούμενοι μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, της συμμετοχής τους στις εξετάσεις ή/και επανεξετάσεις (εφόσον απαιτούνται σε περίπτωση αποτυχίας ή μη συμμετοχής κατά την πρώτη εξέταση) πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, και της συμμετοχής τους στις συνεδρίες συμβουλευτικής θα εισπράξουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων (φόρο και χαρτόσημο).

Η καταβολή των επιδομάτων θα πραγματοποιηθεί με την προϋπόθεση ότι οι ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση, έχουν συμμετάσχει στην διαδικασία πιστοποίησης (τουλάχιστον σε μία εξέταση) και έχουν συμμετάσχει στις 5 συνεδρίες συμβουλευτικής.

Τυχόν απουσίες των καταρτιζόμενων, έως του επιτρεπτού ορίου του 10% (έως 16 ώρες) ή 20% όσοι κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος έχουν αποδεδειγμένη νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο, όπως επίσης για τις εγκυμονούσες γυναίκες και τις γυναίκες που διανύουν περίοδο λοχείας (έως 32 ώρες) επιφέρουν αντίστοιχη μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος

Καταρτιζόμενοι οι οποίοι έχουν υπερβεί τα μέγιστα όρια επιτρεπτών απουσιών που περιγράφονται ανωτέρω, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης και στις συνεδρίες συμβουλευτικής, δεν δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα και δεν τους χορηγείται βεβαίωση.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Να είναι εγγεγραμμένοι/ες άνεργοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας της ΔΥΠΑ, ανεξαρτήτως εάν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι,
 • Να είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, των Δήμων Καστοριάς και Άργους Ορεστικού της Περιφερειακής ενότητας Καστοριάς
 • Να είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτήριου τίτλου Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα).
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του άνεργου/ης:

 • κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής, και
 • κατά τη χρονική στιγμή που εισέρχονται και επίσημα στο Πρόγραμμα (ως χρονική στιγμή εισόδου στο πρόγραμμα λογίζεται η 1η ημέρα κατάρτισης).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ωφελούμενοι πρέπει να τηρούν την ιδιότητα του ανέργου έως τη λήξη του  προγράμματος κατάρτισης (μέχρι και την τελευταία συνεδρία συμβουλευτικής).