Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Οδηγίες υποβολής αίτησης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων: 02/06/2023 

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων:  21/06/2023 και ώρα 23:59:59

Αιτήσεις που θα υποβληθούν  μετά από τις 21/06/2023 και ώρα 23:59:59, απορρίπτονται.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Έργο πρέπει να:

 • συμπληρώσει και να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής».

Κάθε Αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΣ), με χρονοσήμανση υποβολής της αίτησης.

Εφίσταται η προσοχή των ενδιαφερόμενων για τη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η δηλώνει συμμετοχή στο Πρόγραμμα και έχει τη δυνατότητα να προεπιλέξει στην αίτησή του/της ένα ή περισσότερα θεματικά αντικείμενα και να συμμετέχει ΜΌΝΟ σε ένα από αυτά.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (σύμφωνα με την ενότητα: Περιεχόμενα Φακέλου Υποψηφιότητας) υποβάλλονται ηλεκτρονικά, ταυτόχρονα με την αίτηση συμμετοχής.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφωντους.

Μετά την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών ο κάθε ωφελούμενος θα λαμβάνει αυτοματοποιημένο email στο email που έχει δηλώσει στην αίτηση για την παραλαβή των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση κατά την οποία ο/η ωφελούμενος/η δεν λάβει ειδοποίηση, οφείλει να επικοινωνήσει στa τηλ: 24670-29895, 24670-21213, 24670-21216 και ώρες από 10:00 έως και 19:00 ή να αποστείλει email: epkastorias.espa@gmail.com

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που πρέπει να καταθέσουν ή να αναρτήσουν οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες, είναι:
 1. Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής (τυποποιημένο έντυπο, προς συμπλήρωση).
 2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας
 3. Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου (αντίγραφο απολυτηρίου τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Λυκείου ή Δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού τίτλου, κ.λπ. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα). Επίσης, στην περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται πράξη αναγνώρισης.
 4. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ (εκτύπωση από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ της σελίδας όπου αναγράφονται τα στοιχεία του υποψηφίου και ο αριθμός της κάρτας ανεργίας)
 5. Αποδεικτικό ανανέωσης της δηλωθείσας στην αίτηση κάρτας ανεργίας.  Στο αποδεικτικό ανανέωσης θα πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός της κάρτας ανεργίας.
 6. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας (ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) με ημερομηνία έκδοσης την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή μεταγενέστερη,  από την οποία προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της συνεχόμενης ανεργίας του ενδιαφερόμενου.
 7. Αντίγραφο Πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας (εφόσον διαθέτει ο υποψήφιος)
 8. Αντίγραφο Πιστοποιητικού γνώσεων Η/Υ (εφόσον διαθέτει ο υποψήφιος)
 9. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης, όπως εκδίδεται από την σελίδα gov.gr
 10. Βεβαίωση προϋπηρεσίας ΕΦΚΑ, όπως εκδίδεται από την σελίδα efka.gov.gr
 11. Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος είναι άνεργος/η, Βεβαίωση χρόνου ανεργίας (ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) του/της συζύγου, με ημερομηνία έκδοσης την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή μεταγενέστερη.
 12. Εκκαθαριστικό εφορίας (έτους 2022 ή 2023)
 13. Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από το gov.gr, η οποία θα απευθύνεται στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε., στην οποία θα αναφέρει:
  • Δεν κατέχω μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα
  • Τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων και τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτηση είναι αληθή.
  • Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης
  • Αποδέχομαι το σύνολο των όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Κριτήρια Μοριοδότησης – Προσδιορισμού της Προσωπικής Κατάστασης κάθε Ωφελούμενου/ης: στην περίπτωση αυτή εξετάζονται τα ακόλουθα στοιχεία:
  • Χρόνος ανεργίας
  • Εκπαιδευτικό επίπεδο
  • Επιπρόσθετα μορφωτικά προσόντα
  • Οικογενειακή κατάσταση
 • Κριτήρια Ωριμότητας: με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή επίτευξη της κοινωνικής τους ενσωμάτωσης (mainstreaming). Η «ωριμότητα» τους/της δυνητικά ωφελούμενου/ης συνίσταται στην ικανότητά του/της να συμμετέχει ενεργά και ισότιμα στις ενέργειες του έργου. Έτσι αξιολογούνται τα ακόλουθα στοιχεία:
  • Συνάφεια επαγγελματικών στόχων του/της ωφελούμενου/ης με τους στόχους της πράξης
  • Κατανόηση των στόχων της πράξης
  • Βαθμός δέσμευσης του/της ωφελούμενου/ης για συμμετοχή του/της στις δράσεις της πράξης

Η συνολική βαθμολογία μοριοδότησης κάθε υποψήφιου/ας, προκύπτει από το άθροισμα των κριτηρίων επιλογής τα οποία ισχύουν και μοριοδοτούνται για την επιλογή στο αντικείμενο κατάρτισης για το οποίο θα υποβάλλει αίτηση συμμετοχής.

Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει περισσότερα μόρια στο πέμπτο κριτήριο ωριμότητας (βαθμός δέσμευσης για συμμετοχή στο έργο) και αν αυτά συμπίπτουν, στο τρίτο και στα επόμενα κατά τη σειρά κριτήρια ωριμότητας (δεύτερο και πρώτο). Με βάση την βαθμολογία των ανωτέρω κριτηρίων καθορίζεται και η σειρά επιλαχόντων που ισοβαθμούν.