Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ανακοίνωση Παράτασης Πρόσκλησης

19/06/2023

Αρ. Πρωτ.: 307

Ανακοίνωση παράτασης της υπ’ αριθμ. 01/2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην Πράξη «Συμβουλευτική Υποστήριξη και Αναβάθμιση Δεξιοτήτων Ανέργων στους Τομείς Μεταποιητικής Δραστηριότητας & Εξωστρέφειας Γουνοποιίας», με κωδικό ΟΠΣ 5030687 Η ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε, ως Ανάδοχος του Υποέργου 2 της Πράξης «Συμβουλευτική Υποστήριξη και Αναβάθμιση Δεξιοτήτων Ανέργων στους Τομείς Μεταποιητικής Δραστηριότητας & Εξωστρέφειας Γουνοποιίας», με κωδικό ΟΠΣ 5030687 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ), Δικαιούχος Φορέας της οποίας είναι το Επιμελητήριο Καστοριάς, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3262/26-10-2018 (ΑΔΑ: Ω7597ΛΨ-ΜΗΜ) Απόφαση Ένταξης, και την με αριθ. 1982/28.05.2021 (ΑΔΑ: ΨΑΞΝ7ΛΨ-ΩΞΤ) 1η Τροποποίηση της Πράξης,

Ανακοινώνει

ότι η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ωφελουμένων στην πράξη «Συμβουλευτική Υποστήριξη και Αναβάθμιση Δεξιοτήτων Ανέργων στους Τομείς Μεταποιητικής Δραστηριότητας & Εξωστρέφειας Γουνοποιίας», με κωδικό ΟΠΣ 5030687, παρατείνεται μέχρι και τις 26.06.2023 και ώρα 23:59:59. Η αίτηση συμμετοχής καθώς και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στον ιστότοπο : www.epkastorias-katartisi.gr Ηλεκτρονικές Αιτήσεις και Δικαιολογητικά Συμμετοχής που θα υποβληθούν μετά από τις 26/06/2023 και ώρα 23:59:59 δεν θα ληφθούν υπόψη. Για πληροφορίες σχετικά με το κείμενο και τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
  • στο e-mail: espa@gmail.com
  • στα τηλέφωνα 24670-29895 // 24670-21213 // 24670-21216 (ώρες επικοινωνίας 10:00 – 19:00).

Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής σας πατήστε εδώ.

Για την Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ